O projekcie

Na Uniwersytecie w Białymstoku rusza projekt „Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami” realizowany z funduszy unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Potrwa dwa i pół roku. Jego twórcami są naukowcy z Wydziału Matematyki i Informatyki UwB. Zakrojony jest na dużą skalę. Weźmie w nim udział około sześciu tysięcy studentów UwB, 300 nauczycieli akademickich UwB i 200 przedsiębiorców z regionu. Kosztować będzie ponad 3 miliony złotych, ale jego wartość społeczna i dydaktyczna może być nie do przecenienia.

Podlaski rynek pracy postrzegany jest jako nieatrakcyjny dla młodych ludzi, wielu więc stąd wyjeżdża. Jeśli jednak kształcenie wychodzić będzie dokładnie naprzeciw aktualnym potrzebom rynku pracy - zgłaszanym przez najbardziej zainteresowanych czyli lokalnych przedsiębiorców - start w zawodowe życie może być dużo łatwiejszy. Zdolni młodzi ludzie chętniej pozostaną tutaj, by swoim intelektem zasilić firmy i wzmocnić potencjał regionu, zwłaszcza jeżeli będą mogli zdobywać kwalifikacje zawodowe na nowoczesnej uczelni oferującej nowoczesne formy kształcenia. Dlatego właśnie kluczowymi elementami projektu są działania zmierzające do wprowadzenia w Uczelni kształcenia zdalnego oraz zintensyfikowania współpracy z pracodawcami z regionu. Uruchomienie zdalnego kształcenia wymaga zakupu sprzętu i licencji na oprogramowanie, powołania sekcji multimedialnej do tworzenia kursów e-learningowych, zaś ułatwieniu kontaktów student - przedsiębiorca służyć będzie specjalnie do tego celu stworzona platforma cyfrowa.

Projekt realizowany jest po to, aby:
 • podnieść poziom wiedzy matematycznej i fizycznej studentów roku pierwszego (przewidziane są zajęcia wyrównawcze dla 1400 studentów wstępujących w progi Uczelni w ciągu dwóch lat)
 • działać na rzecz budowy społeczeństwa informatycznego (na UwB wprowadzony zostanie e-learning czyli zdalne nauczanie; planuje się realizację w ciągu dwóch lat 200 przedmiotów w trybie mieszanym: zdalno-tradycyjnym)
 • włączyć przedsiębiorców w proces kształcenia przyszłych pracowników (pracodawcy będą współtworzyć program studiów, a nawet prowadzić zajęcia, by nauczanie odpowiadało aktualnym potrzebom)
 • przygotować młode, dobrze wykwalifikowane kadry dla podlaskiego biznesu (50 trzymiesięcznych staży dla studentów i absolwentów)
 • ożywić i unowocześnić rynek pracy w regionie (stworzony zostanie portal do kontaktu studentów z przedsiębiorcami; przewiduje się, że z portalu tego skorzysta około 200 pracodawców i około 4000 studentów)
 • zmodernizować metody nauczania i wzmocnić pozycję Uniwersytetu w Białymstoku (300 osób spośród kadry akademickiej skorzysta ze szkolenia zakresie prowadzenia zdalnego kształcenia, zaś 40 osób ze szkoleń autoryzowanych oraz staży i szkoleń w ośrodkach krajowych i zagranicznych)
Projekt ma służyć:
 • studentom – wzbogaci ich wiedzę i wyrówna edukacyjne braki; przygotuje do samodoskonalenia za pomocą Internetu; da poczucie celowości studiowania; podniesie ich konkurencyjność na rynku oraz ułatwi poszukiwanie pracy;
 • kadrze akademickiej – będzie ona mogła wzbogacić warsztat dydaktyczny m.in. o e-laerning, opracować zdalne kursy z różnych dziedzin nauki; skorzystać ze szkoleń i staży;
 • przedsiębiorcom – będą mieli zapewniony dopływ wykwalifikowanej kadry; uzyskają wpływ na treści nauczania tak, by studenci byli przygotowani do realnych zadań w firmie;
 • Uniwersytetowi w Białymstoku – dołączy do grona nowoczesnych uczelni, które stosują w dydaktyce e-learning i ściśle współpracują ze środowiskiem biznesowym;
 • regionowi – zdolni, młodzi będą realizować swoje twórcze pomysły tutaj i wpływać na rozwój naszego województwa.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl
Uniwersytet w Białymstoku 2009